.

חם בפורום
קבוצת הלימוד של
הפרק היומי בתנ"ך
בוואטסאפ וביוטיוב. הצטרפו אלינו -

שאלת השבוע


החידוש


שאלה:
האם כאשר יש לפני שני מינים של עצי פרי ורק אחד מהם לבלב, האם אפשר לברך ברכת האילנות?

תשובה:
אומרת הגמרא (ברכות מג:) אמר רב יהודה האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי אומר "ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות (רש"י – להנות) בהן בני אדם"... (מי שיצא בימי ניסן וראה אילנות שמלבלבים (מוציאים פרחים) מברך "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות להנות בהם בני אדם".
וכך כתב הטור שאם ראה אילנות שמוציאים פרח מברך, משמע שמספיק אפילו פרח אחד שיצא באילנות...
וכך פסק השולחן ערוך בסימן רכו' שאם ראה בימי ניסן אילנות שמוציאים פרח מברך את הברכה דלעיל.
כתב המשנה ברורה בשם האחרונים שבימי ניסן לו דווקא אלא הוא הדין בחודש אחר (אפילו בחודש אדרבאר היטב בשם הלכות קטנות), כל שרואה הלבלוב פעם ראשונה מברך.
ועוד כתב בשם האחרונים שדווקא פרח צריך שיהיה ולא עלים לבד ודווקא באילני מאכל שמהפרח הזה יצא פרי, אבל על אילני סרק אין לברך.
ופסקו הגרע"י זצ"ל והגרמ"א זצ"ל שלכתחילה צריך לברך על שני אילנות מאכל שהוציאו פרחים.
וכתב בהלכה ברורה בשם האחרונים שלכתחילה צריך לברך לפחות על שני אילנות שמוציאים פרחים ואפילו ממין אחד, ומכל מקום אם אינו מוצא אלא אילן אחד המוציא פרחים וחושש שאם ימתין עד שימצא שני אילנות יפסיד את הברכה, רשאי לברך על אילן אחד (מהרי"ל ועוד אחרונים).
וכך פסק גם כן בפניני הלכה שלכתחילה יש לברך על ראיית שני אילנות לפחות, אבל בשעת הצורך אפשר לברך גם על אילן פורח אחד.
ולכן להלכה למעשה: יש לומר שרק בדיעבד אפשר לברך על אילן אחד, כגון שלא תהיה לו הזדמנות לברך על שני אילנות וכרגע יש לפניו רק מין אחד, או אם בטעות או שכח ובירך לא יחזור לברך, ובנידון דידן שיש שני מיני אילנות של מאכל אלא שרק אחד מהם הוציא פרחים נראה שכל שכן יכול לברך בדיעבד.

השיעור


השיעורים מועברים ע"י הרב יעקב לוי ומתקיימים בימי שני רביעי וחמישי משעה 19:00 עד 21:00 בכולל של הקהילה הבוכרית "נועם ה" בשכונת חב"ד.
 

כתובת: ת.ד. 210 קרית מלאכי   טלפקס: 08-8503823   מייל: merkaznerya@gmail.com