.

חם בפורום
קבוצת הלימוד של
הפרק היומי בתנ"ך
בוואטסאפ וביוטיוב. הצטרפו אלינו -

דבר תורה
ט"ו בשבט - ראש שנה לאילנות
"כי האדם עץ השדה"


הרב אשר בנימיניראש השנה בתודעה היהודית מיוחס ליום הכרעה גורלית ונתינת דין וחשבון על מעשי האדם בשנה שחלפה­­­­­­­.
מובן הדבר כשמדובר באדם בעל בחירה בין טוב ורע, ויש עליו לחשב מעשיו כי הכל יבוא במשפט.
אולם מה בהקשר לראש השנה לאילנות, הרי האילנות אינם בני בחירה ואינם בעלי מעשים כלל וכלל.
ואמנם יחס ראש השנה כלפי האילנות בעיקרו הוא יחס הלכתי. וכמובא במסכת ראש השנה [א'א'], שלדעת בית הלל יום ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות,
 וההקשר ההלכתי הוא, שעד ט"ו בשבט של השנה, נחשב עדיין גילו של האילן על פי השנה שלפניו, ויש לכך השלכות הלכתיות, לדוגמה: כשרוצים לדעת מתי שנת המעשר של פירות האילן.האם היא שנה שנייה לשמיטה, שבה נוהג מעשר שני, או שנה שלישית לשמיטה שבה נוהג מעשר עני.
עד ט"ו בשבט של שנה שלישית, נחשבים הפירות [שחנטו לפני ט"ו בשבט] כגידולי שנה שניה ומחויבים מעשר שני ולא מעשר עני, וכן העניין למניין שנות ערלה מתחלפת השנה ב-ט''ו בשבט, ולא ב- א' תשרי,ולדעת חלק מהפוסקים כך הדין גם לגבי פירות הגדלים בשנת השמיטה.
 אולם ניתן לראות גם הקשר מחשבתי לעצם הדמיון בין האדם לאילן, כאמור בפסוק: "האדם עץ השדה" (דברים כ', י"ט).


יש הרבה מן המשותף בין האילן לאדם כדלקמן:


האילן בצעירותו זקוק להרבה טיפול ושמירה, כדוגמתו  הרך הנולד שאינו יכול לשאת עצמו ללא עזרת הוריו מגדליו.


האילן עד ג' שנים פירותיו ערלה והם עדיין לא ראויים לאכילה. וכן ילד עד ג' שנים אין במעשיו ברכה לזולתו, ויש הנוהגים לגזוז שערותיו לראשונה בגיל ג' שנים,ובדומה ל-ג' שנות הערלה של אילן. שעד גיל זה מעשיו בושריים ואין בהם ברכה לזולת,
ומחמת הדמיון שבין האדם לאילן וכפי שגם מרמז הכתוב [דברים כ' י''ט ] ''כי האדם עץ השדה'', יש על האדם להתבונן שלא יפלו מעשיו ממעשי האילן,אם האילן שאינו מחוייב במצוות ובמעשים טובים,ובכל זאת יש בו תכונות טובות, החיוב על האדם המחוייב במעשים טובים, ואף מקבל שכר הרבה מהטוב הצפון במעשיו ,על אחת כמה וכמה,
ומה אפשר לו לאדם ללמוד מן האילן,
האילן לאחר שגדל נותן מפירותיו לכל דורש ,כן האדם שהגיע לגיל בשלותו  צריך לתת מפירות מעשיו גם לשאר הבריות בעולם.
האילן ככל ששורשיו שקועים היטב באדמה כן עמידתו איתנה יותר, וכן האדם ככל שטבוע בשורשי דורותיו הקודמים כן הצלחתו ועמידתו איתנה וחזקה יותר.

האילן, מלבד פירותיו הוא גם מצל ומגונן בענפיו על החוסים בצילו, כך האדם צריך לגונן על אחרים הזקוקים להגנה כשיש בידו לעזור ולהגן.
בפירות האילן גנוזים הזרעים לדורות הבאים אחריו עבור אילנות נוספים שיינטעו מזרעיו. וכן האדם צריך לכוין שפירות מעשיו יועילו גם לדורות הבאים.

האילן ניזון ומקבל בעיקר רק ממים, אולם לאחרים נותן לא רק מים, אלא פירות טובים מזינים עסיסים וגם טעימים לכל דורש ,לעומתו  האדם עד שהחל להוציא פירות ממעשיו ,קיבל הרבה מאד מאחרים הן מהוריו מולידיו ומגדליו ,הן ממחנכיו הן מחבריו,אם האילן קיבל מעט ונותן הרבה ,האדם שקיבל כל כך הרבה לפחות שיתן מעט אם לא הרבה,
ומתוך כך ניתן להבין מדוע צווי בל תשחית נאמר בהקשר אילנות מאכל,כאמור [דברים כ' י''ט]:''בל תשחית את עיצה '',וזאת בכדי ללמדינו שכל המביא טובה לעולם כדוגמת אילן המגדל פירות למאכל, יש לשמרו ולטפחו, ואילו כלפי אלני סרק לא נאמר הצוי,כיון שאינם נותנים פירות,
ומתוך כך ניתן להבין מדוע שבחה של ארץ ישראל ניכר בעיקר בפרותיה ,כאמור [דברים ח' ח']:''ארץ חיטה ושעורה גפן תאנה ורימון ,ארץ זית שמן ודבש'',וכן [שמות ג' ח']:''ארץ זבת חלב ודבש'' [דבש תמרים], וזאת כי ארץ ישראל תכונתה שנותנת פרותיה לאחרים ביד רחבה,וכתכונותיהם של האילנות הטובים,על כן בכך ניכר שבחה,
וכן ניתן להבין בהקשר לכך מדוע מסממני החורבן הוא שהארץ שוממה,וזאת כיון  שבניה נכשלו בעון שנאת חינם,ומתוך כך לא נתנו מפרות מעשיהם לזולתם, גם הארץ חדלה מלתת  פירותיה ונהפכה לשוממה,
ומובנים בזה דברי רבי אבא בהתיחסו לסמני סוף הגלות ותחילת הגאולה ''אמר רבי אבא [סנהדרין צ''ח]:''אין לך קץ מגולה מזה שנאמר [יחזקאל ל''ו]-ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופרייכם תשאו לעמי כי קרבו לבא-'' ומדוע הסימן לקרוב תקופת הגאולה בא לבטוי בנתינת פירות הארץ? כי יש בכך ביטוי למצבם של ישראל , עם בני ישראל החלו לחזור לאהבה ונתינה, לתת מפירות מעשיהם גם לזולתם, וכתכונת האילנות כן חוזרים לנהוג גם הם,וכתוצאה מכך הולך וקרב  זמן גאולתם,והסימן לכך שחוזרת הארץ לתת פירותיה ביד רחבה,
ואולי גם לזה מרמז הכתוב :''כימי העץ ימי עמי'' [ישעיה ס''ה כ''ב]
נמצא כי ראש השנה לאילנות הוא  כחשבון נפש לאו דוקא לאילנות עצמם שהרי אינם בעלי בחירה ,אלא למי שמשול כאילנות ,האם נוהג הוא לפחות כמו אילן זה הנותן מפרותיו הטובים גם ובעיקר לאחרים, ואם כן ינהג יזכה להנות מהארץ ופרותיה,''ארץ חיטה ושעורה גפן תאינה ורימון ארץ זית שמן ודבש'',ארץ זבת חלב ודבש'', '' כי האדם  עץ  השדה ''.שבת שלום!

כתובת: ת.ד. 210 קרית מלאכי   טלפקס: 08-8503823   מייל: merkaznerya@gmail.com