.

חם בפורום
קבוצת הלימוד של
הפרק היומי בתנ"ך
בוואטסאפ וביוטיוב. הצטרפו אלינו -

דבר תורה- פרשת צו
מיד ולדורות


הרב אשר בנימיני


מבואר בתורת כהנים שהציווי "צו את אהרון" מיוחס בנוסף לתקופת המדבר גם לדורות לעתיד לבוא. וכך נדרש שם: "צו" מיד ולדורות. ומשמעות הדבר שגם היחס לדורות הוא ע"י ציווי.  ומה ההבדל בין ציווי להתנדבות? זאת ניתן לראות מההבדל שבין פרשת ויקרא לפרשת צו. בויקרא הדיבור בלשון קריאה, ומבאר רש"י שזו לשון חיבה. ואילו כאן בפרשת צו בלשון ציווי. ומדוע שם לשון חיבה? כיוון ששם מדובר על קרבן נדבה שהוא גם קרבן יחיד, ולצורך זה יש לעודד ולחזק את המתנדב ולומר לו בלשון חיבה כיוון שאינו מחויב בו ומביאו על פי רצונו שלו. ואילו כאן, בפרשתנו יש ציווי, לזרז ולעשות. ומדוע? כיוון שכאן מדובר בקרבן ציבור- קרבן תמיד. ומדוע נאמר בלשון ציווי? וזאת משום שעבודת הציבור משובחת לאין ערוך יותר מעבודת היחידים. ולכן יש כאן ציווי מבחינת גדול המצווה ועושה מאינו מצווה ועושה. ומדוע מצווה יותר משובח מהמתנדב? כי המתנדב, עם כל החשיבות שבהתנדבות, זוהי עדיין מדרגה אנושית. אולם כשהציווי בא מאת ה' יתברך הופכת המצווה למדרגה אלוקית. וזו גדולתה של כל מצווה. ולזה זוכים בעיקר כשעובדים את ה' בציבור.
ובעניין החשיבות שבעבודת הציבור לעומת עבודת היחידים, ניתן ללמוד מנס הפורים.
עיקר הבעיה שהייתה באותה תקופה היא שעם ישראל היה מפוזר ומפורד, ובטענה זו בא המן הרשע לטעון בפני אחשורוש (מגילה ג', ח') "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד..." ומבואר במסכת מגילה (י"ג):  "מפורד כפרידה זו שאינה עושה פירות", היינו כשעם ישראל מפורדים ומחולקים, אין פירות ממעשיהם. ומן הסתם היו הרבה מהם גם צדיקים וישרים לומדי תורה וחסידים, אלא שמחמת הפירוד לא עשו פירות. וכתוצאה מכך נחלשו מעשיית מצוות, וכפי שטען המן הרשע שם "ישנו מן המצוות".
ואמנם דבר זה הבינה אסתר, וכשנתבקשה ע"י מרדכי לפעול לביטול הגזירה, התנתה את השתדלותה באחדותם ובהשתתפותם של עם ישראל בביטול הגזירה באמרה למרדכי "לך כנוס את כל היהודים", צריכים עבודה משותפת, עבודה של ציבור. לא מספיק עבודה של יחידים. רק כך יש סיכוי. ואכן מרדכי פעל ועשה "ככל אשר ציותה עליו אסתר" (שם).
והתוצאה של אותה התכנסות הייתה הנס הגדול של חג הפורים.
ואפשר בכך לבאר את תורת כהנים "מיד ולדורות", שכפי שבזמן בניית המשכן נתאחדו כולם למשימת בניית המשכן ועלו בכך מעבודת יחידים למדרגת עבודה בציבור, ובזכות זה שרתה על עבודתם השכינה כל זמן היותם מאוחדים במדבר. כך יש ציפייה מאת ה' יתברך שבכל הדורות נהיה מאוחדים ומלוכדים, עד כי נהיה זכאים למדרגת השראת השכינה וניסים ונפלאות הבאים כתוצאה מעבודת ה' ברמה הציבורית.
וכמאמר המדרש "מיד ולדורות" גם בדורנו אנו. אמן כן יהי רצון.


חג פורים שמח ושבת שלום! 

כתובת: ת.ד. 210 קרית מלאכי   טלפקס: 08-8503823   מייל: merkaznerya@gmail.com