.

חם בפורום
קבוצת הלימוד של
הפרק היומי בתנ"ך
בוואטסאפ וביוטיוב. הצטרפו אלינו -

דבר תורה- פרשת תזריע
כבר אפשר לתקן


הרב אשר בנימיני


מאז צאת בני ישראל ממצריים הולכים הם ומתעלים ממדרגה למדרגה. תחילה, עצם היציאה מעבדות לחירות, לאחר מכן קריעת ים סוף וחזיון מראות אלוקים ( "ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל" וגו' ). מתרוממים למעמד הנשגב של מתן תורה, זוכים לבנות משכן לקב"ה. להשראת שכינה דרך קבע במשכן ה'. ומכאן היה מצופה שיקראו לעסוק בעניינים אלוקיים מרוממים ונשגבים. והנה, התורה חוזרת לעסוק בעניינים של טומאה דווקא, "... וטמאה שבעת ימים כימי נידת דותה תטמא". ועוד חוזרת התורה לעסוק בברית המילה "וביום השמיני ימול בשר עורלתו".
ומפליא הדבר, הרי מצוות ברית המילה נאמרה כבר במפורט עוד בפרשת לך- לך. ומה ראתה התורה לחזור ולהזכיר מצווה זו כאן בשנית?
ואפשר לבאר על פי הסברו של אור החיים הקדוש על פי תורת כהנים, וזה לשונו: " "לאמר" בני ישראל בעניין זה ואין עובדי כוכבים בעניין זה, "לאמר" לשון אמרות ורוממות, כי עניין זה שהתנה להיות בישראל ולא בעו"כ לצד המעלה והכבוד אשר ה' האמיר [=רומם] עמן, מה שאין כן בעו"כ כי נפשם וגופם טמא."
ובאור העניין, לכאורה קשה. וכי בגלל שעם ישראל הוא עם מרומם ונשגב צריך להופיע ולהתגלות בהם טומאת הנידה או ערלת בשר, ועוד בזמן שמגיעים למדרגות כל כך נשגבות של השראת שכינה בקרבם ? אלא צריך לדעת שגלוי חיצוני של דם נידה או ערלת בשר הם ביטויו של פגם נפשי רוחני פנימי.
ומאימתי התחיל פגמים אלו ? מגלים לנו חז"ל כי הם עוד מאז בריאת העולם והם כתוצאה של חטא אדם וחוה [מדרש רבה פר' בראשית ותנחומה פר' לך- לך]. כי האדם נברא מהול, ולחוה לא היה דם נידה. וכתוצאה מהחטא שהוא פגם בנפש האדם נמשכה ערלה לאדם הראשון וחוה פרסה נידה. ובאה התורה כאן ללמדנו שאדרבה עם ישראל כתוצאה מעליית מדרגה של השראת השכינה במשכן ה', מסוגלים הם לתקן אף את הקלקולים שנעשו אפילו מאז בריאת העולם. ועל כן רואה האישה הישראלית את דם הנידה כי היא כבר יכולה לתקן אף פגם שרשי זה, וכן לתינוק הישראלי יש מצווה למול ערלתו כי כבר אפשר לתקן גם פגם שורשי זה.
וזה שייך רק בעם ישראל לאחר שהגיעו לכל המדרגות הנישאות והנשגבות. וכדברי אור החיים הקדוש: "בני ישראל בעניין זה ואין עו"כ בעניין זה וגו' ", ועל כן אין לעו"כ גדר של טומאת נידה למרות שנשותיהם רואות דם. ואין הם מצווים על המילה למרות שהם כולם ערלים ורק עם ישראל שייך ומסוגל לתקן אף פגמים כאלה.
ומכאן ניתן להוסיף ולאמר: אם עם ישראל יכולים לתקן פגמים שמאז בריאת העולם, כל שכן שניתן להם היכולת לתקן כל פגם וכל חטא וכל עבירה שנכשל בה האדם לעיתים למרות כל הכיעור שבחטא, כי עם ישראל הגיע למדרגה שכבר יכול ואפשר לתקן.


שבת שלום! 

כתובת: ת.ד. 210 קרית מלאכי   טלפקס: 08-8503823   מייל: merkaznerya@gmail.com