.

חם בפורום
קבוצת הלימוד של
הפרק היומי בתנ"ך
בוואטסאפ וביוטיוב. הצטרפו אלינו -

דבר תורה חגיגי לכבוד יום העצמאות
האם זה התחיל???


הרב אשר בנימיני


מספרים כששמע החפץ חיים על ייסוד המושבות רחובות ראשל"צ וגדרה, קרא לבנו ואמר: "רבי לייב, זה התחיל!"
מה התחיל? הגאולה? הרי המשיח עדיין לא בא. ובכלל, גאולה- מהי?

נחזור לגאולה הראשונה- ליציאת מצריים. ארבע לשונות נאמרו בה: "והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי". נמצא שהיו בה כמה שלבים. מתי התחילה שם הגאולה? בגמרא (ברכות ד') ר' יוחנן סובר שצריך לסמוך גאולה לתפילה גם בלילה. ומדוע בלילה? הרי יצאו ממצרים רק בבוקר! ומסבירה הגמרא את דעתו: "גאולה מאורת אנמי הוי אלא גאולה מעלייתא לא הויא עד צפרא" ( = גאולה מהלילה גם הייתה, אבל גאולה מעולה לא הייתה אלא בבוקר). ומה היה בלילה? רק ניתנה להם רשות לצאת ועדיין כלל לא יצאו. גם זה נחשב לשלב בגאולה. ומה הוגדר כגאולה מעולה (מעלייתא)? היציאה בבוקר.

הרי זה פלא! הרי גם כשיצאו לא הגיעו כלל לארץ ישראל אלא לאחר ארבעים שנה והכל זאת נקראת גאולה מעלייתא. ואם כך בגאולה הראשונה, אזי אנחנו שזכינו לאחר אלפיים שנות גלות, גם לקבל רשות לעזוב את ארצות גלותנו וגם לחזור לארץ מולדתנו, על אחת כמה וכמה שנמצאים אנחנו בגאולה מעלייתא! ואם תאמר :הרי לא כל העם זכה לחזור לארץ? זאת נלמד מהגאולה השניה שעלו לארץ עם עזרא רק ארבעים ושניים אלף איש, ואילו כיום זכינו למליוני יהודים בארץ ישראל. על אחת כמה וכמה.

ומתי השלב שנאמר הלל לה' גואלינו בעת הזאת? שאלה על כך הגמרא (מגילה י"ד): מדוע לא אומרים הלל בפורים? וענה שם רבא בהלל נאמר "הללו עבדי ה'" וכתי (=ועדיין) עבדי אחשורוש אנו.

כך בגאולה ההיא השלטון היה בידי גויים, אבל כיום זכינו ביום ה' באייר להחיל שלטון יהודי ראשון בארצנו לאחר למעלה מאלפיים שנה ששלטו בה רק גויים, לא היה כדבר הזה מאז שלטון החשמונאים בימי בית שני. ובוודאי עלינו להודות, להלל ולפאר את ה' שזיכנו לכל זה. גם יצאנו מהגלות, גם הגענו לארץ ה', גם ייסדנו בה שלטון ישראל וגם זכינו לחונן עפרה, לקומם הריסותיה, להפריח שממותיה, לנצח במלחמותיה וליישב בה מליונים מבניה.

"הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו!"

ולמה צריך לייחל כיום? לביאת המשיח שישלים את הגאולה. וכדברי הרמב"ם (ה' מלכים י"א א') "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. מקריבין קרבנות, ועושין שמיטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה"


יהי רצון שנזכה לכך במהרה אנחנו בתוך כל עם ישראל אמן!

חג עצמאות שמח!


כתובת: ת.ד. 210 קרית מלאכי   טלפקס: 08-8503823   מייל: merkaznerya@gmail.com