.

חם בפורום
קבוצת הלימוד של
הפרק היומי בתנ"ך
בוואטסאפ וביוטיוב. הצטרפו אלינו -

דבר תורה- פרשת בלק
"עם לבדד ישכון"
הרנטגן


הרב אשר בנימיני


''בלעם'' תופעה מדהימה , גם לגויים יש נביא, ולא סתם נביא אלא נביא בעל יכולות מפתיעות, על הפסוק [במדבר ל''ד י'] ''ולא קם נביא עוד בישראל כמשה'',מבארים חז'''ל      [סיפרי ] בישראל לא קם, אבל באומות קם, ומיהו? בלעם. ובמה מתמצא כשרונו?.אומרים על כך חכמים [מסכת ברכות דף ז'] ''יודע דעת עליון'' שהיה יודע לכוין את הרגע שבו הקב''ה כועס.,שהוא קרוב לאלפית השניה מתוך יממה שלמה,ודבר זה אין כל בריה יכולה לעמוד עליה אלא רק בלעם לבדו.אפילו לא משה רבינו, יכולות מדהימות.עיני רנטגן של ממש. ומדוע בכלל  יש לגויים נביא? על כך מביא רש''י [כ''ב ה']:''ואם תאמר מפני מה השרה הקב''ה שכינתו על גוי ? כדיי שלא יהא פתחון פה לאומות שיאמרו אילו היו לנו נביאים חזרנו למוטב.העמיד להם נביאים והם פרצו גדר העולם וג' .

אולם נשאלת השאלה מדוע קיבל נביא זה כישורים ויכולות אפילו יותר ממשה רבינו?

ונראה הדבר שבחר ה' יתברך לגלות טפח ממעלתם הנשגבה של עם ישראל,דוקא ע''י גוי רשע ושונא ישראל .חז''ל מבארים כי בלעם היה שונא ישראל אף יותר מבלק  שכן בלק בקש לגרשם רק מחמת פחדו מהם באמרו [כ''ב ו' ]''ואגרשנו מן הארץ'',אולם בלעם רצה לגרשם לגמרי מהעולם,באמרו [כ''ב י''א ] ''וגרשתיו'' ומבאר רש''י שרצה לקללם בכדי להשמידם רח''ל . ודוקא על ידי רשע זה נתבררה מעלתם וחסנם.

בלעם בעל יכולת ראיה למרחקים מחפש נקודות שלליות שרשיות בעם ישראל עוד מתחילת הויתם, הוא מחפש אצל האבות והאמהות באמרו [כ''ג ט' ] ''כי מראש צורים הראנו ומגבעות אשורנו''.ומבאר רש''י:אלו האבות והאמהות ,הוא מתבונןן ומחפש פגמים שרשיים ואינו מוצא.הוא סוקר אותם על פני כל הדורות ומגיע עד ליציאת מצריים [ כ''ג כ''ב ] ''אל מוציאם ממצרים '',וגם שם אינו מוצא, גם על הדור העומד לפניו נושא הוא את עינו הרעה [כ''ד ב' ] ''וירא את ישראל שוכן לשבטיו'' ובמקום רוח רעה שוכן עליו רוח ה' ''ותהי עליו רוח ה' ''

אך בלעם לא מוותר הוא ממשיך לחפש, אם בעבר ובהווה לא מצא צריך לחפש גם בעתיד, והרי הוא נביא בעל יכולות מופלגות, עד ימות המשיח הוא מחפש, ואכן הראשון שדיבר על המשיח כמעט במפורש זה בלעם הרשע באמרו [כ''ד י'ז] ''אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב  דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ''ומבאר רש''י שמדובר בדוד המלך וגם במלך המשיח לעתי''ל. עד שם משך את עינו הרעה .עד שנאלץ להודות כי אין עם כמו עם ישראל באמרו:     ''הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב'' הם אינם נכנסים לחשבון אחד עם שאר העמים,ובתוך כל ההסתכלות הרעה שלו מביע בטוי הערצה כלפיהם בלית ברירה באמרו [כ''ג י' ] ''ותהי אחריתי כמהו''  
ואם יבא מאן דהו בדור מן הדורות וירצה לחפש פגמים בעם ישראל יאמרו לו: כבר קדמך בלעם הרשע ,ואם הוא בעל עיני הרנטגן הרשעיות לא מצא ,אזי טענותיך אין בהם ממש.מבטך הוא חיצוני ורדוד.

ואכן גם בדורינו זה שיש הטוענים על רבוי המחלוקות,מתברר שכאשר יש צורך להתייחסות רצינית מייד מתגלית אחדותם השרשית וכמו שנאלצנו לחוות בעקבות המעשה הנורא של חטיפתם ורציחתם של שלשת הבחורים נקיי הכפיים וטהורי הלב, עם ישראל מגלה אחדות ובניה בעוד שאומות העולם עוסקים בהרס ואבדון,[ראה מה קורה בסוריה ובכל דומיהם]  ואף בלעם הרשע נאלץ להודות ''הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב''

שבת שלום! 

כתובת: ת.ד. 210 קרית מלאכי   טלפקס: 08-8503823   מייל: merkaznerya@gmail.com